เคยสังเกตุกันใหม เปตอง เป็นกีฬาที่ช่วยสร้างร่างกายให้มีความแข็งแรงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ประโยชน์ในด้านต่างๆ (เสริมร่างกายให้แข็ง…